Dr. Lucia-Gabriela Munteanu

Date biografice:

Dr. Lucia Gabriela Munteanu

Date biografice:

Născută la 9 februarie 1955, oraşul Huşi, judeţul Vaslui.

Adresa de serviciu: Liceul Pedagogic "Vasile Lupu", str. Mihail Sadoveanu, nr. 46, Iaşi, Tel.-fax: +40/332/219011, email: luciagabrielamunteanu@hotmail.com

Domenii de interes:

lingvistică şi filologie românească, studii biblice, semantică şi lexicografie, didactica limbii şi literaturii române.

Parcurs profesional:

1983-: profesor titular la Şcoala Normală "Vasile Lupu", Iaşi, instituţie de invăţământ liceal vocaţional, profil pedagogic, specializarea învăţători educatoare.

2004-2012: cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de pregătire a cadrelor didactice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, în calitate de conducător ştiinţific al lucărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul primar şi preprimar, profesor evaluator în comisiile de definitivat şi gradul didactic II al învăţătorilor şi educatoarelor.

2011: membru în colectivul grantului CNCS "Biblia lui Milescu".

2004-2008: lector (Dozentin) în cadrul Cursurilor intensive de limba română (Intensivkurse Rumänisch) la Universitatea "Friedrich Schiller" din Jena, Germania.

2001: susţinerea publică, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, a tezei de doctorat Câmpul semantic "drum" în limba română şi promovarea examenului cu notă maximă şi calificativul magna cum laude .

1998-2009: parcurgerea unor module diverse pentru perfecţionarea competenţelor de profesor formator, finalizate cu diplome şi atestate, acreditate de ministerul învăţământului.

1998-1999: profesor invitat de limba şi literatura română la Colegiul "Richard Wurmbrand", Iaşi.

1983-1990: susţinerea tuturor examenelor impuse de cariera didactică: definitivat, gradul II, gradul I.

1974-1978: studii superioare de filologie română şi limbi clasice, la Facultatea de Filologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi.

Stagii de studiu în străinătate:

2013, octombrie: documentare la Biblioteca Naţională a Austriei, Viena.

2010, iunie: stagiu de studiu la Universitatea Freiburg im Breisgau, Germania.

2009, mai: stagiul "Comunicare didactică şi strategii moderne de învăţare", la Liceul "Augusto Cabrita", Bareiro, Portugalia.

2008, aprilie: stagiu de documentare la Institut für Romanistik, Universitatea din Viena.

2007, aprilie: stagiu de studiu la Universitatea "Friedrich Schiller" din Jena, Germania.

1999 (august)-2001 (mai): concediu de studii la Universitatea "Friedrich Schiller" din Jena, în vederea definitivării redactării tezei de doctorat.

Distincţii:

Premiul "Cartea anului" la Salonul Naţional de Carte, 1997, pentru volumul Aeterna Latinitas. Mică enciclopedie a gândirii europene în expresie latină .

Premiul pentru traducere, acordat de Ministerul Culturii, la Salonul Naţional de Carte, Cluj, 1998, pentru volumul Carmina Burana .

Diploma "Gheorghe Lazăr", gradul I, acordată de Ministerul Învăţământului, 2005.

Gradaţii de merit pentru activitatea didactică şi ştiinţifică, din 2005 până în prezent.

Diplomă de merit, acordată de Primăria oraşului Iaşi pentru performanţa în educaţie şi activitate în cadrul Centrului de Excelenţă al ISJ Iaşi, 2007.

Participant în echipe de cercetare ştiinţifică

Fac parte, din anul 2008, din colectivul unui proiect naţional de cercetare Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic, eDTLR (proiect coordonat de Facultatea de Litere şi Facultatea de Informatică, din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi).

Fac parte, din anul 2009 din colectivul Monumenta linguae Dacoromanorum (Departamentului de Cercetare al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi).

Fac parte, în intervalul 2011 2014, din colectivul grantului CNCSIS Editarea Bibliei lui Nicolae Milescu Spătaru (Ms. 45).

Limbi străine cunoscute:

Franceză (foarte bine), italiană, spaniolă, germană (satisfăcător).

Latină (foarte bine), greacă veche (satisfăcător).

Publicaţii:

a) volume:

Biblia 1688, Pars XXII, Josephus Ad Machaaeos, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2013 (coautor).

Biblia 1688, Pars X2, Iob, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2013 (coautor).

Câmpul semantic drum în limba română , Editura Universitas XXI, 2004, Iaşi.

Carmina Burana, ediţie bilingvă comentată, Polirom, Iaşi, 1998 (coautor).

Aeterna Latinitas. Mică enciclopedie a gîndirii europene în expresie latină, Polirom, Iaşi, 1997 (coautor).

b) articole şi studii de specialitate (selectiv):

Câmpul semantic «drum» în limba latină, în "Analele ştiinţifice Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi", seria III e, lingvistică, tom XLVI XLVII (2000/ 2001), («Omagiu Al. Andriescu»).

Câmpul semantic «drum» în limba română. Privire diacronică, în "Balkan Archiv", nr 6 (2001).

Semantismul lexicului desemnând căile de comunicaţie în limba română, în "Analele Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi", seria III e., lingvistică, tom XL L (2003/ 2004), («Omagiu D. Irimia»).

Despre didactica personajului, în vol. Lucrările simpozionul internaţional "Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI lea", Editura Sapientia, Iaşi, 2011.

Un eveniment filologic de excepţie: publicarea unei versiuni româneşti din secolul al XVIII lea a Bibliei, tradusă după Vulgata (în colaborare cu Eugen Munteanu), în Anuarul Universităţii de Vest din Timişoara, Acta in honorem Vasile Ţâra, 2011.

"Determinarea", element al tehnicii generale a vorbirii, în concepţia lui Eugeniu Coşeriu. Aplicaţii asupra discursului politic, în vol. Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Institutul de Filologie Română "A. Philippide", Academia Română, Filiala Iaşi, 2012.

O abordare a semanticii limbajului politic românesc din perspectiva teoriei lingvistice coseriene, în volumul Lucrările Colocviului internaţional aniversar «Eugeniu Coşeriu - 90 de ani de la naştere» (Iaşi - Bălţi, 27-29 iulie 2011), coordonator: Eugen Munteanu, redactori: Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, Ioana Repciuc. Număr special din "Anuar de lingvistică şi istorie literară", t. LI (2011), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, 444 p., ISSN: 1583-7017.

Funcţii textuale ale lexemelor din câmpul lexical semantic verba dicendi în "Vulgata de la Blaj". Privire în contextul transferului traductologic, cu aplicaţii din teoria coşeriană, în volumul Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie, II, Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi, ediţia a II a, 4 5 noiembrie 2011. Editori: Eugen Munteanu (coord.), Ana Maria Gînsac, Maria Moruz, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, 414 p., ISSN: 2285-5580. ISSN L: 2285-5580.

Concepţia despre limbajul poetic la G. Ivănescu şi Eugeniu Coşeriu, susţinută în cadrul Colocviului internaţional "G. Ivănescu, 100 de ani de la naştere", 1-2 noiembrie, 2012, Iaşi, organizat de Filiala Academiei Române din Iaşi.

Probleme de sintaxă a frazei în versiunea "Milescu" a Vechiului Testament (Ms. 45) , susţinută în cadrul Colocviului internaţional "Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană", Iaşi, 30 mai 1 iunie, organizat de Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, Centrul de Studii Biblico Filologice "Monumenta linguae Dacoromanorum", Institutul de Filologie Română "A. Philippide", Iaşi, Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România.

Recenzie: Carte românească de învăţătură. Duminicile preste an şi la praznice împărăteşti şi la svenţi mari. Cu dzisa şi toată cheltuiala lui Vasilie, Voievodul şi Domnul Ţării Moldovei, din multe scripturi tălmăcită din limba slavonească pre limba românească de Varlaam, Mitropolitul de Ţara Moldovei. Se tipăreşte cu Binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. II. Textul. Ediţie îngrijită şi glosar: Stela Toma. Prefaţă şi studiu: Dan Zamfirescu. Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 2011, în "Philologica Jassyensia", Anul IX, nr. 1 (17), 2013.

Recenzie: Ioana Costa, Papirus, pergament, hârtie. Începuturile cărţii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011, în "Philologica Jassyensia", Anul IX, nr. 1 (17), 2013.

Compendio de la tradición bíblica rumana con ejemplos del Libro de Ruth, (coautor) în volumul Biblias Hispánicas, Nr. 2 (2013), Instituto Origenes del Español, La Rioja. HTTP://WWW.CILENGUA.ES/SITES/CILENGUA.ES/FILES/PAGE/DOCS/BIBLIAS_HISPANICAS_2.PDF

c) editor:

Gh. Ivănescu, Problemele capitale ale vechii române literare. Ediţia a II a, revizuită, indici şi bibliografie de Eugen Munteanu şi Lucia Gabriela Munteanu, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, 440 p., ISBN: 978-973-703-770-1.