Dr. Iosif Camară

Date biografice

Născut la 9 mai 1985, Dărmăneşti, judeţul Bacău.

E-mail: iosif_camara[at]yahoo.com

Domenii de interes:

Lingvistică şi filologie românească, tradiţia biblică românească, păstoritul românesc.

Experienţă profesională

2013-: asist. cercet. şt. la Centrul de Studii Biblico-Filologice "Monumenta linguae Dacoromanorum".

Decembrie 2012-aprilie 2013: colaborator la Centrul de Studii Biblico-Filologice "Monumenta linguae Dacoromanorum".

2010-2011 (semestrul de iarnă): seminarul de Introducere în lingvistică (o grupă, anul I), Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi.

Septembrie 2008-februarie 2009: profesor de limba română, Şcoala cu clasele I-VIII Blandiana, jud. Alba.

Decembrie 2005: participant în proiectul de digitalizare a fondului de manuscrise al Mănăstirii Vatopedu (Muntele Athos).

Educaţie

2012: doctor în Filologie (Magna cum laude) cu teza Rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Studiu monografic lingvistico-filologic, coordonator prof. dr. Eugen Munteanu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (cu finanţare prin proiectul POSDRU/88/1.5/S/47646).

2008-2009: masteratul Literatură şi cultură românească în context european, cu teza Vechimea rugăciunii Tatăl nostru în limba română, coordonator prof. univ. dr. Alin Mihai Gherman, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia.

2004-2008: licenţă în Filologie română/franceză cu teza Un moment din relaţiile româno-polone: Petru Movilă, coordonator prof. univ. dr. Alin Mihai Gherman, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia.

Stagii de studiu şi cercetare în străinătate

Decembrie 2011-iulie 2012: Institutul de Romanistică al Universităţii "Fr. Schiller", Jena, Germania (proiectul POSDRU/88/1.5/S/47646).

Octombrie 2006-februarie 2007: Institutul de Romanistică al Universităţii "Adam Mickiewicz", Poznan, Polonia (stagiu Erasmus).

Membru în societăţi ştiinţifice

2019 -: Societatea de Studii Clasice din România.

2016 -: Societatea Română de Dialectologie.

2010 -: Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (membru fondator; vicepreşedinte).

Publicaţii

a) Articole de specialitate:

Consideraţii filologice privind posteritatea Noului Testament de la Bălgrad, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, nr. 15/1, 2014, p. 221-230.

Istoria unui pasaj dificil din rugăciunea Tatăl nostru în limba română: „Pâinea noastră cea spre fiinţă”, în Al. Andriescu – 88, (ed. Gabriela Haja), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 135-152.

O posibilă variaţie dialectală în textele vechi româneşti: tată/părinte, în Flores Philologiae. Omagiu profesorului Eugen Munteanu la împlinirea vârstei de 60 de ani (ed. Ana Catană-Spenchiu/Ioana Repciuc), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 170-181.

Note filologice la Cartea a IV-a Regilor, în „Biblicum Jassyense”, vol. 3, 2012, p. 125-140.

Rugăciunea Tatăl nostru în practicile populare de leac, în "Altarul Reîntregirii", Alba Iulia, nr. 2, 2012, p. 19-32.

Versiunile româneşti ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavone, în Eugen Munteanu (coord.), Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie (Lucrările Simpozionului Naţional "Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană", Iaşi, 28-29 octombrie 2010), Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2011, p. 36-52.

Singularul cer în cele mai vechi versiuni româneşti ale oraţiei dominicale, în "Text şi discurs religios", Iaşi, III, 2011, p. 123-130.

b) Comunicări ştiinţifice:

Consideraţii privind numele etnice ale vlahilor din Carpaţii Apuseni, Conferinţa „Provocările discursului academic actual: Teme, tendinţe, metode” (în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140863), Poiana Braşov, 19-22 noiembrie 2014.

Linguistic considerations regarding the Romanian shepherding in the Western Carpathians, „Ius Valachicum” International Conference, University of Bucharest – „Adam Mickiewicz” University of Poznan, Bucureşti, 20-21 octombrie 2014.

Consideraţii filologice privind posteritatea Noului Testament de la Bălgrad, Sesiunea ştiinţifică Internaţională „Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate”, ediţia a XVI-a, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 13-14 iunie 2014.

Redacţii ale rugăciunii Tatăl nostru la începuturile scrisului în limba română, Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a IV-a, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 8-10 mai 2014.

Ionel Boamfă, Iosif Camară, Toponimie şi transhumanţă în Carpaţii Nordici, Simpozionul Naţional „Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică”, Academia Română – Filiala Iaşi, 23 ianuarie 2014.

Istoria unui pasaj dificil din rugăciunea Tatăl nostru în limba română: „Pâinea noastră cea spre fiinţă”, Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a III-a, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 30 mai-1 iunie 2013.

Ionel Boamfă, R.-I. Horea-şerban, Gabriel Camară, Iosif Camară, Features of the pastoral activities in the European Romanic space as reflected by anthroponomy, The 15th International Conference of Historical Geographers, Praga, august 2012.

Iosif Camară, Elena Camară, Transpunerea conceptului împărăţie în câteva traduceri europene ale rugăciunii Tatăl nostru, Simpozionul Naţional "Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană" (ediţia a II-a), Iaşi, 4-5 noiembrie 2011.

Eugeniu Coşeriu şi o problemă de filologie românească: rugăciunea Tatăl nostru în secolul al XVII-lea, Colocviul internaţional cu caracter aniversar "Eugeniu Coşeriu - 90 de ani de la naştere", Iaşi-Bălţi, 23-25 iulie 2011.

Singularul cer în cele mai vechi versiuni româneşti ale oraţiei dominicale, Conferinţa Naţională "Text şi discurs religios", Iaşi, 12-13 noiembrie 2010.

Rugăciunea Tatăl nostru în sec. al XVI-lea şi posibilele ei originale slavone, Simpozionul Naţional "Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană", Iaşi, 29-30 octombrie 2010.

Ionel Boamfă, Gabriel Camară, Iosif Camară, Pasturing in the Carpathian-Balkan space, based on Romanian names, Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Jagellonian University (Cracovia), 15-18 septembrie 2010.

Influenţa operei lui Petru Movilă în spaţiul românesc, Sesiunea de comunicări "Cercetarea ştiinţifică studenţească şi provocările prezentului", Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 22 noiembrie 2008.

Contribuţii la o etimologie preosmanlie: cobuz, Sesiunea anuală a cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, 23 noiembrie 2007.

c) Recenzii:

Catehismul lui Iosif de Camillis, Trnava, 1726, prefaţă de Iacob Mârza, transcrierea textului, studiul introductiv, îngrijirea ediţiei de Eva Mârza, studiul teologic şi note de specialitate de Anton Rus, bibliografie selectivă şi indice de Eva Mârza şi Anton Rus, Sibiu, Editura Imago, 2002 (în "Biblicum Jassyense", II, 2011, nr. 2, p. 122-124).

Theodoret of Cyrus, Commentary on Daniel. Translated with an Introduction and Notes by Robert C. Hill, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2006 (în "Biblicum Jassyense", II, 2011, nr. 2, p. 121-122).

Grigorie de Nyssa, Împotriva lui Eunomie, I, ediţie bilingvă, traducere şi note de Ovidiu Sferlea, studiu introductiv de Mihail Neamţu, ediţie îngrijită de Adrian Muraru, Polirom, 2010 (în "Biblicum Jassyense", II, 2011, nr. 2, p. 120-121).

Manuscris trilingv. Preliminarii la o editare, cuvânt înainte de Erich Renhart, studii de Cătălina Velculescu, Zamfira Mihail, Ileana Stănculescu, Ovidiu Olar, volum îngrijit de Ileana Stănculescu, Editura Paideia, Bucureşti, 2010 (în "Biblicum Jassyense", II, 2011, nr. 2, p. 117-119).

Maximus the Confessor and Georgia. Edited by Tamila Mgaloblishvili and Lela Khoperia, Bennett&Bloom, London, 2009 (în "Philologica Jassyensia", VII, 2011, nr. 1 (13), p. 307-308.